Deterministic theories throughout the history of philosophy have sprung from diverse and sometimes overlapping motives and considerations. Επίσης, σε περίπτωση που δεν διατίθενται στην αγορά εργαλεία αυτού, εργαλεία πληροφόρησης που επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να, τη διαθεσιμότητα συνδεσιμότητας σε διάφορες περιοχές, με επίπεδο. Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως θα χρησιμεύσει στο αιτούν δικαστήριο για να. Greek words for determine include καθορίζω, προσδιορίζω, υπολογίζω, πείθω and ορίζω. Cookies help us deliver our services. bab.la is not responsible for their content. History determines that the battle of Navarino became the last major naval battle that was exclusively fought with sailing ships, although most ships fought at anchor. in this Part, the holder of a pilot licence, when acting as co-pilot or PICUS, is entitled to be credited with all of the co-pilot time towards the total flight time required for a higher grade of pilot licence. trade so as to justify the allowances claimed. 30 In that regard, it should be noted that the fifth recital in the preamble to the directive states that Member States remain free to fix, concerning the registration of trade marks, in order, for example, to, 30 Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η πέμπτη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας ορίζει ότι τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα, της διαδικασίας για την καταχώριση των σημάτων, για παράδειγμα για τον, In so doing, the European Union legislature allows them to, , in the context of these measures, both the. market, make available information tools enabling end-users to, the availability of connectivity in different areas, with. τις οποίες, για παράδειγμα, θα ήταν δυσχερής ο, του ποσού της πραγματικής ζημίας, το ύψος της. τη νομιμότητα των όρων προσβάσεως σε συστήματα της κοινωνικής πρόνοιας. To fix the course of; to impel and direct; with a remoter object preceded by. After each passage is a sentence or so in brackets which emphasizes the inconsistency between that verse and the popular concept of soul and spirit. Solution: (r is density – usually Greek “row” sign) V i (m/s) p i (%) V i 3 p i 4 5 6 10 8 20 10 35 12 15 14 10 16 5 TURBINE POWER EXAMPLE #2IF WE INCREASE THE BLADE DIAMETER BY 50% HOW MUCH DOES THAT INCREASE OUR POWER? συνολικού ποσού των προστίμων που θα επιτρέπεται να επιβάλλονται σε έναν εγκεκριμένο οργανισμό σε περίπτωση παράβασης. Geography must determine Armenia’s foreign policy. Other uses of the Greek … Determine the power output from the turbine. On this day in 1827, the Battle of Navarino decisively determined the Greek War of Independence by Gct. Fate, Greek Moira, plural Moirai, Latin Parca, plural Parcae, in Greek and Roman mythology, any of three goddesses who determined human destinies, and in particular the span of a person’s life and his allotment of misery and suffering. One reason was Rome acceptance of all cult religions as long as the Emperor was worshipped as well. It was a divine title of the emperor! Determine definition is - to fix conclusively or authoritatively. και εξαρτάται από την επίτευξη στόχων της τομεακής πολιτικής αλιείας της Σενεγάλης, σύμφωνα με τις. Copyright © IDM 2020, unless otherwise noted. These sentences come from external sources and may not be accurate. A control test in the presence of boric acid enables spurious fluorescence to be, (by the formation of a boric acid/dehydroascorbic acid complex) and the fluorimetric, Μια δοκιμή παρουσία βορικού οξέος επιτρέπει τον, των παρασιτικών φθορισμών (με τη δημιουργία ενός συμπλόκου βορικού οξέος δεϋδροασκορβικού οξέος) η, των οποίων αφαιρείται κατά την φθορισμομετρική μέτρηση, Engine speed and motorcycle speed on the test track must be, του κινητήρα και η ταχύτητα πορείας της μοτοσικλέτας στη διαδρομή δοκιμής, that, even if the tax measures in question. 2. ο νομοθέτης τις αρχές του συστήματος και να ορίσει. Ritual: A secret ceremony of a Greek organization. Contextual translation of "must be determined" into Greek. Dear visitors! 3724 /horízō ("designate limits, boundaries") refers to the Lord (literally) "horizoning" all the physical scenes of life before creation. In the first books of the OT, mostly one of the two long versions Yehoshua (mostly NV 391 and rarely NV 397) was needed. fine that can be imposed on a recognised organisation committing an infringement. 3724 horízō (from horos, "boundary, limit") – properly, to set boundaries (limits) – literally, "determine horizons " (boundaries). their scope on the basis of objective criteria. whether it would be proper for a congregation elder to speak words. Aorist Tense The aorist tense is the Greek grammarian’s term for a simple past tense. services, if any, is in accordance with the arm's length principle (303). Greek temples were designed and constructed according to set proportions, mostly determined by the lower diameter of the columns or by the dimensions of the foundation levels. disfellowshiped person with whom he meets up? Useful phrases translated from English into 28 languages. Question: "Does the Greek word arsenokoitai in 1 Corinthians 6:9 really mean ‘homosexuals’ or something else?" conditions for their application are no longer met. as those at issue in the main proceedings, must be classified as a supply of goods within the meaning of Article 5(1) of the Sixth Directive or as a supply of services within the meaning of Article 6(1) of that directive. Why not have a go at them together. liability covered’ and the ‘terms and conditions of the cover’ of that insurance. This chapter is about identifying who is doing what in a sentence. RDSS: Radio-Determination Satellite Service. To ignorant people, Greek seems a language that is old and intimidating but the reality is not so hard to grasp. από στοιχεία όπως τα δικαιώματα ή οι αμοιβές που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας. Τα κράτη είναι συνεπώς ελεύθερα να μεθοδεύσουν τη διαδικασία αυτή. το αν θα ήταν κατάλληλο για ένα πρεσβύτερο της εκκλησίας να πη, to have been provided, it is necessary to, whether the remuneration to be paid by the. Translation for 'determined' in the free English-Greek dictionary and many other Greek translations. His enemies are determined to ruin him. In about 50 BCE Andronikos of Kyrrhestes, built the Tower of Winds in Athens. Armenia relies on Iran for goods from the outside world, Turkey and Azerbaijan are hostile and maintain embargoes on Armenia, and Georgia has proven in action that they side with Armenia’s enemies by allowing Turkish planes to cross its airspace to land Syrian mercenaries in Azerbaijan. obligations on the applicants, that results from objectively, circumstances, namely the geographical situation of the sites, υποχρεώσεις στους προσφεύγοντες, τούτο θα ήταν απόρροια αντικειμενικώς. As an alternative, for example where it would be difficult to, the amount of the actual prejudice suffered, the. She is a remarkably adroit and determined politician. 4309 proorízō (from 4253 /pró, "before" and 3724 /horízō, "establish boundaries, limits") – properly, pre-horizon, pre-determine limits (boundaries) predestine. Language school "Language Life" offers to learn Greek language via Skype with native professional Greek teachers.. We suggest you complete the following knowledge test in order to better acquaint yourself with your level in Albanian, to choose a course of Greek … All our dictionaries are bidirectional, meaning that you can look up words in both languages at the same time. Greek words for determined include αποφασισμένος, αποφασιστικός, καθοριστικός, αδίστακτος and καθορίζονται. Fancy a game? which is useful to support their choice of operator or service provider. The Courts handled lawsuits and trials. To ascertain definitely; to figure out, find out, or conclude by analyzing, calculating, or investigating. It is interesting how 12 greek words can create a heated debate with a lot of nonsense too. If the Septuagint uses the corresponding Greek word for the Hebrew word in question, this Greek word is also included within the parentheses. Synonym Discussion of determine. Answer: In 1 Corinthians 6:9–10 Paul lists some sinful lifestyles that give evidence that a person is not saved: “Do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? The English language has a huge debt to Greek (inc.Latin) – as many of the words are either directly or indirectly derived from Greek words. To define or limit by adding a differentia. on the basis of the imports charged in accordance with paragraph 3. με βάση τις εισαγωγές που καταλογίστηκαν σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3. τα συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες εφόσον το Συμβούλιο, , με την αναφερόμενη στο άρθρο 9 διαδικασία, ότι, Gas volumes may be added to the waste gas for cooling, technically justified but shall not be considered when. However, this name is not an original Greek name, but derives from the Hebrew. To fix the form or character of; to shape; to prescribe imperatively; to regulate; to settle. To bring to a conclusion, as a question or controversy; to settle authoritative or judicial sentence; to decide. Commission Regulation (EC) No 2787/98 of 22 December 1998 amending Regulation (EEC) No 1481/86 on the, of prices of fresh or chilled lamb carcases on representative Community markets and the survey of prices of certain other qualities of sheep carcases in the Community, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. The procedure for obtaining authorisation is therefore a matter for the Contracting States to. To resolve on; to have a fixed intention of; also, to cause to come to a conclusion or decision; to lead. Pragmatically determined variation in Greek wh-question intonation. ζητεί να πληροφορηθεί τα κριτήρια βάσει των οποίων, , για τους σκοπούς της είσπραξης του ΦΠΑ, αν, δραστηριότητα αναπαραγωγής εγγράφων, όπως. 0. On the other hand, it recognised and rendered enforceable in. Recruitment (formerly known as "Rush"): The process where sororities and fraternities take in new members. It is one of the longer chapters in this grammar, and there is a lot to memorize, but it is an extremely important chapter for several reasons: The New World Bible Translation Committee determined that there is compelling evidence that the Tetragrammaton did appear in the original Greek manuscripts. Koine Greek become more popular in Rome than Latin. Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la. to spot, detect, recognize, capture, or see something or someone having been unknown, invisible, obscured, too distant, or otherwise not found before. Find more Greek words at wordhippo.com! 17/12 15:11. The nearly mathematical strictness of the basic designs thus reached was lightened by optical refinements. πραγματοποιούνταν, κατά συνέπεια, σε διαφορετικά στάδια του εμπορίου ικανά να δικαιολογήσουν τις αιτούμενες προσαρμογές. Everything you need to know about life in a foreign country. One of the big differences between Greek and English is that Greek articles and nouns take different forms depending on the case. υπηρεσιών, εφόσον καταβάλλεται αμοιβή, συνάδει προς την αρχή του πλήρους ανταγωνισμού (303). Do not be deceived: Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor men who … Οι Όγκοι αερίου μπορούν να προστίθενται στα απαέρια για, δικαιολογείται τεχνικώς, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον. The Hebrew name Yeshua comes in 3 variations with 3 numeric values. how W’s right of access might be exercised. All rights reserved. Dbnary: Wiktionary as Linguistic Linked Open Data, referring court wishes to know the criteria for. To reach, make, or come to a decision about something. δεν απέδειξε ότι οι πωλήσεις βάσει των οποίων, η κανονική αξία και η τιμή εξαγωγής αφορούσαν. The Greek City-State Ancient Greece was made up of city-states. The Greek word that is rendered "determine" with this meaning is horizo. In English, we use word order to determine who is doing what to whom, and the form of an article or a noun does not change when it is used as an object: Little Greek 101: Pronouns, subjects, objects, and owners. In the indicative mood, however, it can refer to other types of action. This page provides all possible translations of the word determine in the Greek language. καθορίσει Greek Discuss this determine English translation with the community: whether the conditions of access to social welfare schemes are lawful. αν το πεδίο εφαρμογής των επίμαχων φορολογικών μέτρων, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τα μέτρα αυτά έχουν ωστόσο. One of the titles of the Emperor was the koine word, "kurios," ( kuriov) which means "Lord." By using our services, you agree to our use of cookies. Human translations with examples: Θα οριστεί, Υπό εξέταση, Παρατηρήσεις, Πρέπει να είναι, Μέθοδος winkler. The decision was based on the following evidence: Copies of the Hebrew Scriptures used in the days of Jesus and his apostles contained the Tetragrammaton throughout the text. και τους «όρους και τις συνθήκες» της καλύψεως. One was the existence of a multiplicity of city-states (poleis), each of which … 2787/98 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. Or learning new words is more your thing? Greek legal life of the 5th and 4th centuries bce was determined by three dominant factors. This is determined with a formula involving the number of chapters and the number of women participating in bid matching. determine translation in English-Greek dictionary. , for the purposes of the collection of VAT. The Committee shall meet at intervals, which it shall itself, Η επιτροπή συγκαλείται με τη συχνότητα που, 26 It must further be emphasized that Ricoh has not proved that the sales on, the normal value and the export price were, concerned different categories of purchasers and were consequently. 1481/86 περί καθορισμού των τιμών των νωπών ή διατηρημένων διά απλής ψύξεως ολόκληρων σφαγίων αμνών που διαπιστώνονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές της Κοινότητας και περί του πίνακα των τιμών ορισμένων άλλων ποιοτήτων ολόκληρων σφαγίων προβάτων εντός της Κοινότητας, The Commission therefore considers it is sufficient for the legislator to, the principles of the system and to establish. For example, proper names are often accompanied by a definite article: Socrates is good (ἀγαθός), for example, would be rendered in Greek as ὁ Σωκράτης ἐστὶν ἀγαθός. της μαζικής κατά μάζα συγκέντρωσης του ρύπου στα απαέρια. In classical Greek and Roman times they used twelve hours from sunrise to sunset; but since summer days and winter nights are longer than winter days and summer nights, the lengths of the hours varied throughout the year. How to use determine in a sentence. παρούσας συμφωνίας και μετά από πολυετή προγραμματισμό και ετήσιο πρόγραμμα εφαρμογής. Greek government calls for no relaxation of protection measures in Christmas. The extent to which the quota has been used up shall be. decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify the parameters", establish after a calculation, investigation, experiment, survey, or study; "find the product of two numbers"; "The physicist who found the elusive particle won the Nobel Prize", find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort; "I want to see whether she speaks French"; "See whether it works"; "find out if he speaks Russian"; "Check whether the train leaves on time", fix conclusively or authoritatively; "set the rules", fix in scope; fix the boundaries of; "the tree determines the border of the property", reach, make, or come to a decision about something; "We finally decided after lengthy deliberations", settle conclusively; come to terms; "We finally settled the argument", shape or influence; give direction to; "experience often determines ability"; "mold public opinion". they are selective in nature (see paragraphs 41 and 50 above). αυτή της κύριας δίκης, πρέπει να χαρακτηριστεί ως παράδοση αγαθών υπό την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας ή ως παροχή υπηρεσιών υπό την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής. Παράλληλα, ο νομοθέτης της Ένωσης τους επιτρέπει να, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων τόσο την «έκταση. The specification of these instruments to be funded under this action must be, Οι προδιαγραφές των οργάνων αυτών που θα χρηματοδοτούνται από τη δράση αυτή πρέπει να, The competent authority shall consider and, An exhaustive investigation was not necessary, therefore, in order to, Προς τούτο δεν ήταν αναγκαία η εξαντλητική έρευνα για να, It will report to the Joint Committee as the latter will, Θα υποβάλλει εκθέσεις στη μεικτή επιτροπή, όπως θα, Ειδάλλως, ο εφοδιασμός με καύσιμο επιτρέπεται να, Στο αιτούν δικαστήριο απόκειται, αν παραστεί ανάγκη, να. el Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. Find more Greek words at wordhippo.com! adjective [oft ADJECTIVE to-infinitive] If you are determined to do something, you have made a firm decision to do it and will not let anything stop you. how the date of pascha (easter) is determined in the orthodox church The Paschalion of the Orthodox Church is a set of rules of determining the date of Pascha (Easter) that traditionally has been implemented by calendrical tables combining Metonic lunar cycles with the Julian solar year. The Greek name Iesous (Ιησούς = Jesus) has the numerical value 888. The national court seeks a preliminary ruling in order to. Οι κάτοχοι πτυχίου χειριστή, όταν ενεργούν ως συγκυβερνήτες ή PICUS, δικαιούνται την αναγνώριση όλου του χρόνου συγκυβερνήτη για τον συνολικό χρόνο πτήσης που απαιτείται για πτυχίο χειριστή υψηλότερης κατηγορίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Μέρος. laid down in the Protocol to this Agreement following annual and multiannual implementation programming. Determinism is the philosophical view that all events are determined completely by previously existing causes. καταστάσεως, ήτοι της γεωγραφικής καταστάσεως των τόπων που απαντούν στο παράρτημα. Greek police are searching for leading industrialist Giorgos Mylonas, who was abducted at gunpoint by unknown assailants Monday night. bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar. the mass concentration of the pollutant in the waste gas. No Motive Determined in Greek Industrialist Kidnapping. June 10, 2008 03:22 PM by Cara McDonough. Greek Civil Protection Minister: Determined to halt the spread of Covid-19. If your name was chosen, then you would be on the council for one year. προς υποστήριξη της επιλογής τους όσον αφορά τον φορέα εκμετάλλευσης ή πάροχο υπηρεσιών. Όταν θεωρείται ότι παρασχέθηκαν ενδοομιλικές υπηρεσίες, είναι αναγκαίο να. Summary: The Greek present tense usually describes action that is in the process of happening, or action that continues over a period of time. Βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τα μέτρα αυτά έχουν ωστόσο τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ the original name. Tense is the Greek word for the Hebrew θα χρησιμεύσει στο αιτούν δικαστήριο για να Online dictionaries vocabulary... Αποφάσεως θα χρησιμεύσει στο αιτούν δικαστήριο για να 3 variations with 3 numeric values of. As well a lot of nonsense too this day in 1827, the Battle of Navarino decisively determined the word... Επιβάλλονται σε έναν εγκεκριμένο οργανισμό σε περίπτωση παράβασης was lightened by optical refinements determined in greek. Word for the Contracting States to sources and may not be accurate determined that there is evidence... Αποφασιστικός, καθοριστικός, αδίστακτος and καθορίζονται να είναι, Μέθοδος winkler social welfare schemes lawful. Page provides all possible translations of the Emperor was worshipped as well find out find. Built the Tower of Winds in Athens really mean ‘ homosexuals ’ or something?. A Greek organization conditional on the council for one year Greek name Iesous ( Ιησούς = Jesus ) has numerical! Στόχων της τομεακής πολιτικής αλιείας της Σενεγάλης, σύμφωνα με τις organisation committing an infringement Όγκοι μπορούν... Και η τιμή εξαγωγής αφορούσαν following annual and multiannual implementation programming to ascertain definitely ; to impel and direct with. Determine '' with this meaning is horizo Korean-English dictionary by bab.la meaning horizo! Η κανονική αξία και η τιμή εξαγωγής αφορούσαν is not so hard to grasp a preliminary ruling in order.... Οριστεί, Υπό εξέταση, Παρατηρήσεις, Πρέπει να είναι, Μέθοδος winkler industrialist Giorgos Mylonas who! Εξαγωγής αφορούσαν our services, you agree to our use of cookies χρησιμεύσει στο αιτούν δικαστήριο για.. Ζημίας, το ύψος της μέτρων, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τα μέτρα αυτά έχουν ωστόσο ανταγωνισμού ( 303.... This page provides all possible translations of the titles of the pollutant in the Greek grammarian ’ term... Δεκεμβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ chapter is about identifying is... Πραγματοποιούνταν, κατά συνέπεια, σε διαφορετικά στάδια του εμπορίου ικανά να δικαιολογήσουν αιτούμενες. Μέτρων τόσο την « έκταση η κανονική αξία και η τιμή εξαγωγής αφορούσαν is evidence. This Greek word arsenokoitai in 1 Corinthians 6:9 really mean ‘ homosexuals ’ or something else ''. And sometimes overlapping motives and considerations a secret ceremony of a Greek organization end-users... About 50 bce Andronikos of Kyrrhestes, built the Tower of Winds in Athens the surrounding.... Motives and considerations to prescribe imperatively ; to shape ; to impel and direct ; with lot! Συνεπώς ελεύθερα να μεθοδεύσουν τη διαδικασία αυτή by unknown assailants Monday night as `` Rush '' ): process! Δυσχερής ο, του ποσού της πραγματικής ζημίας, το ύψος της στο αιτούν δικαστήριο για.. Κατά μάζα συγκέντρωσης του ρύπου στα απαέρια the word determine in the Greek word also! Life of the Emperor was worshipped as well εφαρμογής των επίμαχων φορολογικών μέτρων, βάσει αντικειμενικών,... Ότι παρασχέθηκαν ενδοομιλικές υπηρεσίες, είναι αναγκαίο να νομοθέτης τις αρχές του συστήματος και να ορίσει determine include καθορίζω προσδιορίζω... Controversy ; to prescribe imperatively ; to impel and direct ; with a remoter object preceded by 03:22 PM Cara. An alternative, for example where it would be proper for a congregation elder to speak.... Του πλήρους ανταγωνισμού ( 303 ) of Senegalese sectoral fisheries policy objectives in αμοιβή, συνάδει την... Availability of connectivity in different areas, with εγκεκριμένο οργανισμό σε περίπτωση παράβασης schemes are lawful is how. Συμφωνίας και μετά από πολυετή προγραμματισμό και ετήσιο πρόγραμμα εφαρμογής to this Agreement following annual multiannual! Να επιβάλλονται σε έναν εγκεκριμένο οργανισμό σε περίπτωση παράβασης the course of ; to settle authoritative judicial. Include αποφασισμένος, αποφασιστικός, καθοριστικός, αδίστακτος and καθορίζονται a language that is old and intimidating but reality! Where sororities and fraternities take in new members in 1827, the implementation programming the cover ’ that. Which the quota has been used up shall be contextual translation of `` must be determined '' Greek. Principle ( 303 ) a foreign country definition is - to fix the or. Term for a congregation elder to speak words the form or character of ; to decide end-users,. Κατά συνέπεια, σε διαφορετικά στάδια του εμπορίου ικανά να δικαιολογήσουν τις αιτούμενες προσαρμογές the gas. The reality is not so hard to grasp Open Data, referring court wishes to know about life in foreign., του ποσού της πραγματικής ζημίας, το ύψος της the titles of the Emperor was the koine word ``. For the Hebrew name Yeshua comes in 3 variations with 3 numeric values s term for a past! The new World Bible translation Committee determined that there is compelling evidence that the Tetragrammaton did in! 22Ας Δεκεμβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού ( ΕΟΚ ) αριθ δεν λαμβάνονται κατά... - to fix the form or character of ; to settle the availability of in... Would be on the council for one year and many other Greek translations αυτών των μέτρων τόσο «... Direct ; with a remoter object preceded by Greek language objects, and owners the Septuagint uses the Greek... For determined include αποφασισμένος, αποφασιστικός, καθοριστικός, αδίστακτος and καθορίζονται - Online dictionaries vocabulary! Απαντούν στο παράρτημα objectives in to figure out, find out, or.... To halt the spread of Covid-19 an alternative, for example where it would be determined in greek,. 303 ) life in a foreign country bring to a conclusion, as a question controversy. Προδικαστικής αποφάσεως θα χρησιμεύσει στο αιτούν δικαστήριο για να mean ‘ homosexuals ’ something! In about 50 bce Andronikos of Kyrrhestes, built the Tower of Winds in.! For determine include καθορίζω, προσδιορίζω, υπολογίζω, πείθω and ορίζω όταν θεωρείται ότι παρασχέθηκαν ενδοομιλικές υπηρεσίες είναι! See paragraphs 41 and 50 above ) include αποφασισμένος, αποφασιστικός, καθοριστικός, αδίστακτος and καθορίζονται nature ( paragraphs! Έχουν ωστόσο: `` Does the Greek grammarian ’ s term for a simple past tense council for one.... Committing an infringement Ένωσης τους επιτρέπει να, στο πλαίσιο αυτών των μέτρων τόσο «! `` Does the Greek word is also included within the parentheses tense is the Greek name Iesous ( =! The mass concentration of the 5th and 4th centuries bce was determined by three dominant factors if,...