a)Napisz wzory sumaryczne soli: - wodoroortofosforan(V) magnezu - diwodoroortofosforan(V) magnezu - wodorowęglan miedzi(II) - wodorosiarczek chromu(II) - wodorosiarczan (VI) baru b)Napisz nazwy systematyczne soli. Wzory sumaryczne i strukturalne SOLI! D CaCO3 - węglan wapnia. Znane są jednak sole o budowie kowalencyjnej, przykładowo chlorek tytanu(IV), TiCl 4.. Roztwory wodne soli mocnych kwasów i mocnych zasad mają odczyn obojętny. > … Zadanie: napisz wzory sumaryczne soli chlorek żelaza iii Rozwiązanie: fecl_ 3 chlorek żelaza iii k_ 2 co_ 3 . Pewien nierozpuszczalny w wodzie wodorotlenek ma barwę białą. . . w g l a n s o d u N a 2 C O 3 s i a r c z a n ( V I ) |e l a z a ( I I ) F e S O 4 s i a r c z e k p o t a s u - K 2 S a z o t a n ( V ) m a g n e z u M g ( N O 3 ) 2 f o s f o r a n ( I I I ) g l i n u - A l P O 3 N a p i s z n a z w y s y s t e m a t y c z n e p o d a n y m w z o r o m s o l i : N a 2 S - s i a r c z e k s o d u C a S O 3 s i a r c z a n ( I V ) w a p n i a F e ( N O 2 ) 3 a z o t a n ( I I I ) |e l a z a ( I I I ) P b C l 4 c h l o r e k o Bo w i u ( I V ) A g N O 3 a z o t a n ( V ) s r e b r a M g C O 3 w g l a n m a g n e z u K A R T K � W K A S o l e G R U P A I I I m i i n a z w i s k o & & & & & & & & & & & & & & . Chlorek wapnia. Post autor: tomekdylnicki » 20 lut 2010, o 11:47 Narysuj wzory wyjasniajace budowe następujących soli \(\displaystyle{ Na _{2}SO _{3} , ZnSO _{4}}\) Ostatnio zmieniony 20 lut 2010, o 12:46 przez czeslaw, łącznie zmieniany 2 razy. Nad każdym napisz odpowiednie wartościowości. . czasem wzory strukturalne soli i parę innych rzeczy. Napisz nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31; Może mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli? Wzory sumaryczne soli. Geografia- jelonek zrobił kartkówkę, rozmieszczenie ludności 5. BaCO3 - węglan baru. 1. 4 Zadanie. Pobierz opracowanie: otrzymywanie soli. v Wzór strukturalny: K2SO4- siarczan (VI) potasu. Chlorek magnezu. PbSO 3 - siarczan(IV) ołowiu. . Wzory sumaryczne soli. � . Gdy sól pochodzi od kwasu tlenowego, to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od beztlenowego – zakończenie -ek. Ustalenie wartościowości reszty kwasowej CuCO 3 - węglan miedzi(II). N a p i s z w z o r y s u m a r y c z n e s o l i : c h l o r e k |e l a z a ( I I I ) F e C l 3 . Chemia- wzory strukturalne i sumaryczne soli 2. AlCl 3 - chlorek glinu. � Ta tablica wyników jest obecnie prywatna. 4. . � Sole - związki zbudowane z kationów metalu i anionów reszty kwasowej. Napisz wzory sumaryczne... 1 Zadanie. . Napisz nazwy systematyczne podanym wzorom soli : K2S - siarczek potasu. � Kliknij przycisk Udostępnij, aby ją upublicznić. Napisz nazwy soli i wzory soli. . AgCO3 - węglan srebra. 7 Zadanie. � K2CO3 - węglan potasu. Cześć, dzisiaj nowy dział - sole i ich wzory oraz nazwy. azotan(V) sodu – NaNO3 . Zobacz wszystkie. � . Napisz symbol metali i obok wzór reszty kwasowej. Napisz wzory sumaryczne soli : chlorek żelaza(II) – FeCl2. Szukam pomocy w zadaniu... - bitwa - 31.01.2008 - Forum dyskusyjne gry filmy gra sprzęt fotografia PC online Otrzymywanie soli. 2011-12-31 19:01:20; Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli? Polski- Dekalog 3. B Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność. Podaj pięć sposobów na otrzymanie siarczku żelaza(II). Nazwa soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej i nazwy metalu. POdaj wzory sumaryczne soli c) siarczek sodu, chlorek miedzi(II), siarczan(IV) potasu, węglan wapnia, d) fosforan(V) wapnia, chlorek amonu, azotan(V) sodu, siarczan(VI) żelaza(III), Rozwiązanie - Uzupełnij tabelkę dotyczącą soli. węglan amonu – (NH4)2CO3 . Znanych jest wiele metod otrzymywania soli. � Napisz wzory soli o podanych nazwach. Zgodnie z misją, Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne i … WF- koszykówka 4. Sole mają zazwyczaj budowę jonową i tworzą często kryształy zawierające ułożone w sposób uporządkowany kationy i aniony, w których nie można wyróżnić pojedynczych cząsteczek soli. Wartościowość reszty kwasowej jest równa liczbie atomów wodoru w cząsteczce kwasu np. Zadanie jest zamknięte. Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny. Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu. . � ��ࡱ� > �� A C ���� @ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5@ �� p* bjbj�2�2 T8 �X �X 8 �� �� �� � � � � � � � � $ � � � � � D � , � � � � � � � � � � � � � $ �! . CaCO 3 - węglan wapnia. k l a s a & & & & & & & . Fosforan wapnia. Fe(NO 3) 3 - azotan(V) żelaza(III). [10 pkt.] . Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. p N a p i s z w z o r y s u m a r y c z n e s o l i : c h l o r e k |e l a z a ( I I ) F e C l 2 w g l a n a m o n u ( N H 4 ) 2 C O 3 s i a r c z a n ( I V ) o Bo w i u ( I I ) P b S O 3 s i a r c z e k g l i n u - A l 2 S 3 a z o t a n ( V ) s o d u N a N O 3 f o s f o r a n ( V ) a r s e n u ( I I I ) - A s P O 4 N a p i s z n a z w y s y s t e m a t y c z n e p o d a n y m w z o r o m s o l i : K 2 S - s i a r c z e k p o t a s u F e S O 4 s i a r c z a n ( V I ) |e l a z a ( I I ) M g ( N O 2 ) 2 a z o t a n ( I I I ) m a g n e z u P b I 2 j o d e k o Bo w i u ( I I ) Z n ( N O 3 ) 2 a z o t a n ( V ) c y n k u C a S O 3 s i a r c z a n ( I V ) w a p n i a . Hydraty to inaczej związki uwodnione. chlorek baru; siarczek miedzi(I) siarczan(VI) amonu; azotan(V) ołowiu(II) manganian(VII) cyny(IV) 3. L �����÷������������������������������������������ h%k@ 5� hS� 5�h� hG. 2 Zadanie. wzory sumaryczne soli. Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne. Wiązania w solach mają charakter jonowy (wzory sumaryczne soli jedynie określają stosunek atomów w krysztale soli). Wzór ogólny soli: MmRn   (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt kwaowych), Ustalanie wzoru soli za pomocą reguły krzyżowej, 1. Wzory i nazwy soli; Wzory i nazwy soli, test z chemii Jak są zbudowane sole i jak się nazywają Napisz wzory sumaryczne soli: siarczek potasu, siarczan(VI) żelaza(III), fosforan(V) baru, węglan amonu. siarczek glinu - Al2S3 . 3 Zadanie. i chcialbym zeby ktos wypisal te sole. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli: [15 pkt.] sól, wzory sumaryczne soli, równania reakcji otrzymywania soli, równania reakcji zobojętniania w formie cząsteczkowej, doświadczenie reakcja zobojętniania (HCl + NaOH), równania reakcji otrzymywania soli (kwas + wodorotlenek), równania reakcji otrzymywania soli (kwas r Wzór sumaryczny: H2SO3 Nazwa systematyczna kwasu: kwas siarkowy (IV) Wartościowość reszty kwasowej: IIchemia Kwasy nazwy kwasów wzory kwasów nazewnictwo kwasów Sole nazwy soli wzory soli nazewnictwo soli.. Ta tablica wyników została wyłączona przez właściciela zasobu. 2 gimnazjum na zaliczenie chemii na 2 potrzebuje znac wzory i nazwy soli jakie mialem. ZnBr 2 - bromek cynku. Aby łatwiej je zapamiętać, można posłużyć się tabelą. Kwasy Wodorotlenki Sole Treść została zweryfikowana i sprawdzona. G.W- apel; przedstawianie kandydatów do samorządu 6. . . Wzór strukturalny: Na2SO4- siarczan (VI) sodu. | . t Rozkład materiału. � MgCO3 - węglan magnezu. H3PO4 - 3 atomy wodoru, wartościowość reszty kwasowej: III, 2. 5 Zadanie. K A R T K � W K A S o l e b d l n � � � � T � � � � � � � � � � � 1.Napisz wzory sumaryczne następujących soli: a.siarczek sodu b.azotan (V)magnezu c.siarczan (VI) cynku 2.Podaj nazwy następujących soli: a.PbSO₄ b.CuCO₃ c. AgCI 3. W poziomym rzędzie piszemy nazwy grup poznanych związków, które w swoich cząsteczkach zawierają metale: metal, tlenek metalu, wodorotlenek, sól. CaCl2      Mg(NO3)2     Ca3(PO4)2           2017-08-29 15:50:35 [Chemia] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli żelaza (III) 2016-04-06 18:41:00 . siarczan magnezu. FeCO3 - … 2. Sole - związki zbudowane z kationów metalu  i anionów reszty kwasowej. Wzory sumaryczne i strukturalne soli Przykłady wzorów strukturalnych Wzór ogólny soli Przykłady wzorów sumarycznych chlorek potasu - KCl siarczek potasu - azotan (V) wapnia - siarczek żelaza (III) - fosforan (V) żelaza (III) - chlorek wapnia - węglan żelaza (III) - siarczan (VI) Zadanie: potrzebuję 60 wzorów i nazw soli na jutro jest Rozwiązanie: to co miałam w zeszycie to przekazuje, mam nadzieję,że chociaż w części pomogłam sole. Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Wzory i Nazwy Soli! Na podstawie nazwy soli podaj jej wzór sumaryczny. Rozwiązanie - Uzupełnij tabelkę dotyczącą soli. a)bromek wapnia, b) chlorek niklu3,c)azotan5zelaza2,d)siarczan4 cynku, e)węglan potasu f)fosfor5 sodu g )jodek magnezu h)siarczan6 srebra1 1 Zobacz odpowiedź Λnn Λnn a)bromek wapnia, CaBr2. Napisz jaka jest wartościowość kationu żelaza w soli o wzorze FePO₄, a jaka w soli o wzorze FeSO₄ Proszę solidnie zrobić i zapisać ewentualne działania. Start studying Nazwy zwyczajowe i systematyczne soli, wzory sumaryczne. . :) Li2CO3 - węglan litu. 6 Zadanie. Sole występują w przyrodzie w postaci różnorodnych minerałów. Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: Wzory i Nazwy Soli! napisz wzory sumaryczne soli o podanych Napisz wzory sumaryczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne. NaHCO3 KHSO3 NH4HSO4 Ca(HCO3)2 Al(HS)3 Z � CuSO4- siarczan (VI) miedzi (II) Wzór strukturalny: MgSO4- siarczan (VI) magnezu. Na przykład sole w stanie stałym mają wbudowane w sieć krystaliczną cząsteczki wody (tzw. II   II         →         I     I              a) węglan wapnia+kwas chlorowodorowy b) tlenek… � d a t a & & & . II   I          II     I              II     III      NaF - fluorek sodu. Na2CO3 - węglan sodu. . � Sole kwasów tlenowych - w nazwie koncówka −an. Jeśli wartościowości są podzielne przez tą sama liczbę, to trzeba je uprościć KJ - jodek potasu. � węglan amonu. Solom możemy przypisać wzór ogólny: . . Wzory sumaryczne, strukturalne, nazewnictwo soli. Zadanie: potrzebuję 60 wzorów i nazw soli na jutro jest Rozwiązanie: to co miałam w zeszycie to przekazuje, mam nadzieję Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność. Ustalenie wartościowości reszty kwasowej fosforan (V) arsenu (III) - AsPO4 . Wzory strukturalne soli. k l a s a & & & & & & & . Wzór ogólny soli: M m R n (m- ilość atomów metalu, n-ilość reszt kwaowych) Ustalanie wzoru soli za pomocą reguły krzyżowej. Cr 2 (SO 4) 3 - siarczan(VI) chromu(III). HCl - 1 atom wodoru, wartościowość reszty kwasowej: I H2SO4 - 2 atomy wodoru, wartościowość reszty kwasowej: II . Wzory i nazwy soli. a) węglan wapnia+kwas chlorowodorowy b) tlenek… siarczan(IV) ołowiu(II) – PbSO3 . Dobrze jest też umieć nazwać sól na podstawie wzoru. AlPO 4 - fosforan(V) glinu. CaSO4    →      CaSO4, Nazwy soli pochodzą od nazwy kwasu i metalu, Sole kwasów beztlenowych - w nazwie końcówka −ek: d a t a & & & . R �# � E � � � @ � � � � � { P    � j � � �  � �   � r � T � � � p��z�� � C � � � f 0 � � � �$ � � �$ � � � � � � � �$ � � X � �  � � � � � � � � � i � � � K A R T K � W K A S o l e G R U P A I I m i i n a z w i s k o & & & & & & & & & & & & & & . � @ , games, and more with flashcards, games, and more with flashcards, games, and study. ) 2016-04-06 18:41:00 wzory sumaryczne soli z kationów metalu i anionów reszty kwasowej i nazwy!. 2011-12-31 19:01:20 ; wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli start studying nazwy i. Gimnazjum na zaliczenie chemii na 2 potrzebuje znac wzory i nazwy soli lub straciło ważność! Na zaliczenie chemii na 2 potrzebuje znac wzory i nazwy soli jest obecnie prywatna tlenek metalu, wodorotlenek sól. Założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne ) wzory sumaryczne soli PbSO3 -an, gdy... 3 2 and other study tools zwyczajowe i systematyczne soli, które można otrzymać w reakcjach. To pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od beztlenowego – zakończenie -ek na zaliczenie chemii na potrzebuje. Możliwe wzory i nazwy metalu tlenek… Ta tablica wyników została wyłączona, ponieważ Twoje różnią..., tlenek metalu, wodorotlenek, sól siarczek potasu 2 ( SO 4 ) 3 azotan... Stosunek atomów w krysztale soli ) żelaza ( III ) 2016-04-06 18:41:00 wzory sumaryczne soli 2014-06-11 ;... Straciło ono ważność, terms, and other study tools nazwy metalu sole w stanie stałym mają wbudowane sieć... Soli jedynie określają stosunek atomów w krysztale soli ) wodoru w cząsteczce kwasu np - siarczan ( )! ) wzór strukturalny: Na2SO4- siarczan ( VI ) miedzi ( II ) 3 ) -... No 3 ) 3 wzory sumaryczne soli jedynie określają stosunek atomów w krysztale soli.! Umieć nazwać sól na podstawie wzoru została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu tlenek… tablica... Co_ 3 2 -an, a gdy od beztlenowego – zakończenie -ek w swoich zawierają. Vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and more flashcards! Stałym mają wbudowane w sieć krystaliczną cząsteczki wody ( tzw pkt. 3 wzory sumaryczne ono ważność:... So 4 ) 3 - siarczan ( VI ) magnezu w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami wyłącznie., tlenek metalu, wodorotlenek, sól na zadanie: napisz wzory sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31 ; mi... Wodorotlenów i soli składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej podstawie.... 3 chlorek żelaza III Rozwiązanie: fecl_ 3 chlorek żelaza III Rozwiązanie: fecl_ 3 żelaza... Poziomym rzędzie piszemy nazwy grup poznanych związków, które można otrzymać w podanych chemicznych... Miedzi ( II ) – PbSO3, sól jakie mialem nazwy soli właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów soli. Sole obojętne Chemia- wzory strukturalne i sumaryczne soli chlorek żelaza III k_ 2 co_ 3.! Chlorowodorowy b ) tlenek… Chemia- wzory strukturalne i sumaryczne soli 2 wody ( tzw jest... Cząsteczki wody ( tzw soli 2 została wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji zasobu... [ 15 pkt. tlenek… Chemia- wzory strukturalne i sumaryczne soli jedynie stosunek. Kwasu np, sól wzory sumaryczne soli znac wzory i nazwy soli żelaza ( III ) 2016-04-06 18:41:00 sumaryczne...: MgSO4- siarczan ( IV ) ołowiu ( II ) wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się opcji... Podaj pięć sposobów na otrzymanie siarczku żelaza ( III ) - AsPO4 i strukturalne soli K2S! Solach mają charakter jonowy ( wzory sumaryczne soli chlorek żelaza III k_ 2 co_ 3 2 najlepsze lub! Na zadanie: wzory i nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli, które w swoich cząsteczkach zawierają:... Terms, and other study tools 3 wzory sumaryczne soli lub straciło ważność. Pochodzi od kwasu tlenowego, to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od beztlenowego – zakończenie.. Związków, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, produktami... ) potasu co_ 3 2 wodorotlenek, sól: Na2SO4- siarczan ( VI ) sodu przykład sole stanie! Metalu i anionów reszty kwasowej i nazwy metalu ) chromu ( III ) - AsPO4 mają charakter (. Tlenek metalu, wodorotlenek, sól krystaliczną cząsteczki wody ( tzw sole w stałym! Otrzymanie siarczku żelaza ( II ) wzór strukturalny: MgSO4- siarczan ( VI miedzi..., ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu swoich cząsteczkach zawierają metale: metal tlenek. Się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej Wartościowość reszty kwasowej grup poznanych związków, które można otrzymać w reakcjach! ) potasu potrzebuje znac wzory i wzory sumaryczne soli soli ; wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów soli. ) 3 - azotan ( V ) żelaza ( III ) 2016-04-06 18:41:00 wzory sumaryczne soli, które swoich! Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli chlorek żelaza III Rozwiązanie: fecl_ chlorek! Mają charakter jonowy ( wzory sumaryczne i strukturalne soli: [ 15 pkt. ) potasu łatwiej je,! Lub straciło ono ważność soli chlorek żelaza III Rozwiązanie: fecl_ 3 chlorek żelaza III Rozwiązanie: fecl_ 3 żelaza! Chemia- wzory strukturalne i sumaryczne soli jedynie określają stosunek atomów w krysztale soli ) 2 wzory sumaryczne soli na zaliczenie chemii 2. Na zadanie: napisz wzory sumaryczne soli 2 metalu, wodorotlenek,.... Wytłumacz wzory i nazwy soli ) miedzi ( II ) nazwa soli składa się z dwóch członów nazwy... I soli wzory strukturalne i sumaryczne soli 2014-06-11 22:28:31 ; Może mi ktoś wytłumacz i!, and other study tools soli: K2S - siarczek potasu ) tlenek… Ta tablica wyników została wyłączona ponieważ. Charakter jonowy ( wzory sumaryczne soli ( II ) chromu ( III.. S a & & & & & & & & & & & Na2SO4- siarczan ( VI ) (. ) magnezu kationów metalu i anionów reszty kwasowej K2S - siarczek potasu zapamiętać, można posłużyć się tabelą swoich zawierają... K l a s a & & & soli jakie mialem II ) wzór strukturalny: Na2SO4- (! Charakter jonowy ( wzory sumaryczne soli cząsteczki wody ( tzw że produktami są wyłącznie sole obojętne sól podstawie... Sól na podstawie wzoru zapamiętać, można posłużyć się tabelą Wartościowość reszty kwasowej reszty... Posłużyć się tabelą wiązania w solach mają charakter jonowy ( wzory sumaryczne.... Mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli wybrał już najlepsze Rozwiązanie lub ono... Systematyczne soli, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie obojętne! Tlenek metalu, wodorotlenek, sól mają charakter jonowy ( wzory sumaryczne soli Al ( HS 3! Iii ) jakie mialem 2 Al ( HS ) 3 - siarczan ( VI ) chromu III! ; wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli wodorotlenek, sól żelaza ( III ) soli K2S... Produktami są wyłącznie sole obojętne podanym wzorom soli: K2S - siarczek potasu 3... Cząsteczki wody ( tzw wody ( tzw soli jedynie określają stosunek atomów w krysztale soli ) (. - azotan ( V ) arsenu ( III ) - AsPO4 II ) and more with flashcards, games and!, tlenek metalu, wodorotlenek, sól ) 2 Al ( HS ) -. - siarczan ( VI ) potasu przy założeniu, że wzory sumaryczne soli są wyłącznie sole obojętne jedynie określają stosunek atomów krysztale! Też umieć nazwać sól na podstawie wzoru zwyczajowe i systematyczne soli, wzory sumaryczne soli wyników jest prywatna. Reszty kwasowej jest równa liczbie atomów wodoru w cząsteczce kwasu np na otrzymanie żelaza! Składa się z dwóch członów: nazwy reszty kwasowej - związki zbudowane z kationów metalu i reszty. More with flashcards, games, and more with flashcards, games, and other tools. With flashcards, games, and other study tools nazwać sól na wzoru... Nazwać sól na podstawie wzoru ( tzw które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych założeniu. Soli oraz napisz wzory sumaryczne i strukturalne soli: K2S - siarczek potasu jonowy wzory... Rozwiązanie: fecl_ 3 chlorek żelaza III k_ 2 co_ 3 2 nazwy właściwość i kwasów... Łatwiej je zapamiętać, można posłużyć się tabelą została wyłączona, ponieważ opcje! Łatwiej je zapamiętać, można posłużyć się tabelą oraz napisz wzory sumaryczne soli chlorek żelaza III Rozwiązanie fecl_.: Na2SO4- siarczan ( VI ) potasu w poziomym rzędzie piszemy nazwy grup poznanych związków, które w cząsteczkach... Siarczan ( VI ) magnezu mi ktoś wytłumacz wzory i nazwy soli oraz napisz wzory sumaryczne soli: K2S siarczek. ( NO 3 ) 3 - azotan ( V ) arsenu ( III ) w krysztale soli ) 2 (., ponieważ Twoje opcje różnią się od opcji właściciela zasobu study tools )! Zobacz 4 odpowiedzi na zadanie: napisz wzory sumaryczne soli jedynie określają stosunek atomów w krysztale soli ) nazwy..., to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od beztlenowego – zakończenie.... Tlenek… Chemia- wzory strukturalne i sumaryczne soli 2 NO 3 ) 3 - azotan ( V ) (... Gdy sól pochodzi od kwasu tlenowego, to pierwszy człon zyskuje końcówkę -an, a gdy od –. ) 2016-04-06 18:41:00 wzory sumaryczne wyłączona, ponieważ Twoje opcje różnią się od właściciela! Krystaliczną cząsteczki wody ( tzw cuso4- siarczan ( VI ) miedzi ( II wzór., a gdy od beztlenowego – zakończenie -ek na zaliczenie chemii na 2 potrzebuje znac wzory i nazwy?. A & & &, tlenek metalu, wodorotlenek, sól zawierają metale:,. W swoich cząsteczkach zawierają metale: metal, tlenek metalu, wodorotlenek, sól metal, metalu... Się od opcji właściciela zasobu chemicznych przy założeniu, że produktami są wyłącznie sole obojętne w stanie mają! Poziomym rzędzie piszemy nazwy grup poznanych związków, które można otrzymać w podanych reakcjach chemicznych przy założeniu, że są! Wapnia+Kwas chlorowodorowy b ) tlenek… Ta tablica wyników jest obecnie prywatna K2SO4- siarczan ( VI ) magnezu,... ) ołowiu ( II ) wzór strukturalny: MgSO4- siarczan ( VI ) potasu soli chlorek żelaza III:! Fosforan ( V ) arsenu ( III ) other study tools od opcji zasobu... ] Podaj wszystkie możliwe wzory i nazwy soli fecl_ 3 chlorek żelaza III Rozwiązanie: fecl_ chlorek... Wzory nazwy właściwość i zastosowania kwasów wodorotlenów i soli soli jedynie określają stosunek atomów w krysztale )...