Đến trang hỗ trợ của Riot và chọn nút “Submit a ticket” ở tận cuối trang. Nhập dòng mã: cd install-interception.exe /uninstall. How To Fix: Account Country / Region Missing in VALORANT. Error Code 54: Lỗi do Valorant không lấy được thông tin tài khoản game thủ. Giống mình tải về không mở đc cho dù đã tải vanguard ;-; tai sao minh an vao mo client ma no cha co gi xay ra, anh ơi có lúc game không hiện ra agent để em chọn, có cách nào khắc phục không anh, Do network hoặc do sever lúc đó bị lỗi, cái này chỉ có thể trách nhà mạng =]]. How to Fix Vanguard Not Initialized and Frozen Issues. Thử khởi động lại client Riot. Để tạo tài khoản mới, bạn chỉ cần tiếp tục đi theo hướng dẫn của Riot: Sau khi đã có tài khoản, tất cả những gì bạn cần làm là đăng nhập vào trang chủ của trò chơi playvalorant.com và bấm nút Download. Now, it seems, those problems continue. Restart the Riot Client. 46: Platform downtime. Check if Vanguard is installed properly by checking the “Add or remove programs” wizard. Lee Connor Journalist Lee is a lifelong Sheffield United fan and freelance writer who has covered Premier League, Championship, and European football over the last five years. Có một vài biện pháp mà bạn có thể thử: Nếu cả hai biện pháp trên đều vô hiệu, đã đến lúc nhờ vả Riot. Error Code 43: Lỗi timeout. Nhập ngày tháng năm sinh theo định dạng ngày/tháng/năm. Sau khi đã khởi động máy ở Safe Mode with Networking, tải bản Interception 1.0.1 về tại đây. Cuối cùng bạn chỉ cần nhập mật khẩu. Error Code 29: Không lấy được thông tin tài khoản của game thủ. Check back later. Reloading the game can give Vanguard a chance to reboot and load correctly. Tìm Vanguard (không phải Valorant) và gỡ bỏ nó. Error Code 50: Lỗi voice chat. bạn thử test lại bằng cách dùng các mạng khác nhau để chơi thử xem sao nhé. Thử khởi động lại client Riot. Error Code 53: Lỗi server chat. – The pilot is executed at startup to avoid loading cheats before the client is initialized. Look for “Riot Vanguard”. Update Graphics Driver; 1.5 5. 44: Vanguard not initialized. Update Windows Version 49: Chat did not initialize. Anda mungkin menemukan pesan “Vanguard Not Initialized”, karena perangkat lunak Vanguard baru saja diinstal ulang. Check for the Valorant and Riot Vanguard files. Chi tiết kỹ năng nhân vật game Valorant. Most of the previously blocked drivers should now work. How To Fix: Error 59 – There was an error connecting to the platform. After uninstalling the Riot Vanguard, you need to relaunch the Valorant Client which will also reinstall the Riot Vanguard. Open Task Manager and End Task Valorant, Vanguard, and Riot Client. Gỡ Vanguard theo hai bước Mọt đã nhắc đến bên trên, bật lại client Valorant để tải bản Vanguard mới. If the game tells you that it is not initialized, it means their usually did go something wrong during the Vanguard installation, the last reboot or potentially, it seems this error code can always show up when Vanguard is out-of-date and recently got updated.eval(ez_write_tag([[468,60],'planetvalorant_com-box-3','ezslot_5',124,'0','0'])); Thankfully there are a couple of ways to fix Error 44 – Vanguard not initialized – let’s find out if one of them fixes the problem for you. 10 votes, 16 comments. Go ahead and open up your start menu > search for Command Prompt, right click on it and make sure to click on Run as Administrator. Go ahead and restart the Riot Client. So they can't see this. Quá trình cài đặt game diễn ra rất nhanh chóng bởi dù client game là 7,3GB (hẳn sẽ phình to trong tương lai khi nhân vật mới, súng mới, skin mới được ra mắt), bạn chỉ cần download 3,6 GB. “We couldn’t install a required dependency”. Thử khởi động lại client Riot. Vanguard not initialized I've been playing Valorant for many days now and today after the patch update this message pops up. Tips that might help you solve these problems. Error Code 7: Không thể kết nối với server. 43: A system has timed out. Riot Games released a potential hotfix for some with this problem.